Zasady recenzowania

Procedura recenzowania czasopisma „Podstawy Edukacji” jest dostosowana do najnowszych wytycznych MNiSW. 

Kolegium Redakcyjne „Podstaw Edukacji”  kierując się oceną formalną i własną oceną merytoryczną, w tym zgodnością artykułu z profilem czasopisma decyduje o wstępnym przyjęciu  lub odrzuceniu  artykułu.

Wstępny proces recenzyjny nadzorują redaktorzy tematyczni specjalizujący się w problematyce podejmowanej w danym artykule a koordynuje redaktor naczelny.

Wszystkie teksty nadesłane do Redakcji „Podstaw Edukacji” są recenzowane przez  dwóch recenzentów w oparciu o zasadę podwójnej niejawności, tzn. recenzenci i autorzy tekstów w procesie recenzyjnym pozostają anonimowi względem siebie, nie znają swoich tożsamości (procedura double-blind review proces).

Artykuł w języku obcym kierowany jest przez Redakcję do co najmniej jednego recenzenta afiliowanego w instytucji zagranicznej, ale innej niż ta, którą reprezentuje autor.

Recenzenci podejmują decyzję o zakwalifikowaniu tekstu do druku, biorąc pod uwagę m.in. nowatorskość i oryginalność tematu, adekwatność zastosowanej metodologii, aktualność literatury przedmiotu, wkład  autora(ów) w stan badań określonego obszaru.

Każda recenzja ma formę pisemną i musi kończyć się jednoznacznym  wnioskiem o dopuszczeniu publikacji do druku, bądź dopuszczeniu po dokonaniu zaleconych przez  recenzentów poprawek, bądź jej odrzuceniu [formularz polski], [english form].

Recenzje zostają przesłane autorowi wraz z prośbą o ustosunkowanie się do nich i wypełnienie zaleceń recenzenta. Tekst artykułu  odsyłany przez autora do Redakcji powinien uwzględniać wszystkie uwagi recenzentów.

W przypadku rekomendacji o konieczności ponownej recenzji tekstu, Redakcja, po uwzględnieniu przez autora  uwag recenzenta i dokonaniu korekty,  kieruje artykuł do tego samego recenzenta.

Lista recenzentów współpracujących z Redakcją publikowana jest  na stronie internetowej czasopisma.