Aktualności

Idea organizująca dwunasty tom Podstaw Edukacji  

"Podstawy Edukacji. Język w edukacji - edukacja językowa"

Zapraszamy do składania artykułów do kolejnego tomu czasopisma Podstawy Edukacji, którego podtytuł w roku 2019 będzie brzmieć Język w edukacji - edukacja językowa. Idea organizacji nowego tomu jest zogniskowana wokół dwoistego spojrzenia na rolę języka w edukacji, jako edukację poprzez język i edukację do posługiwania się językiem.

Pierwsza część podtytułu odnosi się do procesu zapośredniczania wiedzy (ideologicznej? formalnej? specjalistycznej? interdyscyplinarnej? itp.) w języku podczas procesu kształcenia. Język w tym ujęciu może być również rozumiany jako medium umożliwiające wyrażanie indywidualnego psyche uczestników sytuacji edukacyjnych lub internalizację przez nich różnorodnych składników kultury. W przestrzeniach szkoły może on być środkiem więzi społecznej i odziaływania na innych, jak również stać się środkiem oddziaływania na samego siebie.

Część druga podtytułu jest zaproszeniem do poruszenia kwestii związanych z uczeniem się języka ojczystego lub języka obcego, jako wielowymiarowego procesu prowadzącego do zdobywania kompetencji posługiwania się nim i rozumienia go. Proponowany obszar nawiązuje zarówno do teorii dydaktyki języków (m.in. koncepcje teoretyczne, podejścia, modele, strategie) jak i praktyki edukacyjnej, związanej z wdrażaniem, weryfikacją teorii w codzienności szkolnej czy konstruowaniem innowacyjnych rozwiązań i alternatywnych ścieżek kształcenia.

Dlatego też do publikowania tekstów w niniejszym tomie zapraszamy pedagogów zainteresowanych badaniem roli języka w procesie kształcenia i wychowania drugiego człowieka, jak również językoznawców, literaturoznawców oraz pozostałych przedstawicieli nauk humanistycznych i społecznych, którym powyższa tematyka jest bliska. Cenny wkład w powstanie tomu wniosą m.in. rozważania antropologiczne na temat kultury słowa, filozoficzne rozważania na temat natury języka w rzeczywistości edukacyjnej, czy psychologiczne ujęcie jego funkcji kognitywnej. Zapraszamy także do twórczych poszukiwań edukacyjnej roli języka na pograniczach dyscyplin. Nie odżegnujemy się również od niekonwencjonalnego podejścia do zaproponowanego tematu, np. nawiązań do języków programowania, języków wizualno-przestrzennych czy kwestii dwu i wielojęzyczności.