Aktualności

Idea organizująca trzynasty tom Podstaw Edukacji  

"Podstawy Edukacji. Dyskusje wokół kultury popularnej jako edukacyjnej przestrzeni"

Zapraszamy do składania artykułów do kolejnego tomu czasopisma Podstawy Edukacji, którego podtytuł w roku 2020 będzie brzmieć Dyskusje wokół kultury popularnej jako edukacyjnej przestrzeni. Idea organizująca nowy tom koncentruje się wokół relacji kultury i edukacji. W wielu publikacjach naukowych, czyniących przedmiotem uwagi związek pomiędzy kulturą a edukacją, zauważa się podział na kulturę wysoką i kulturę popularną. Ta pierwsza najczęściej ujmowana jest jako czynnik rozwojowy człowieka, tej drugiej natomiast przypisuje się aspekt rozrywkowy. A przecież nie dzielą je żadne stałe granice, nie są one dane raz na zawsze, nie istnieją obiektywnie. W ramach obu przestrzeni mogą powstawać dzieła zarówno oryginalne, wysublimowane, złożone, jak i niczym nie wyróżniające się, schematyczne, wtórne. Obie przestrzenie warte są zainteresowania, uwagi badacza. Obie przestrzenie mają swój udział w budowaniu tożsamości człowieka, szczególnie młodego pokolenia (Z. Melosik, 2013; W. Jakubowski, 2016).

Nowy tom jest głosem w dyskusji nad możliwościami edukacyjnymi kultury popularnej. Kultury, która nie jest ontologicznie monolityczna. Jest złożona, sprzeczna wewnętrznie, nieustannie „w drodze”. Konstytuują ją rozmaite wrażliwości, sensy i znaczenia, idee i przesłania. Kultury, która posiada nieocenione zalety, ale także swoje „pułapki”, możliwości, ale i ograniczenia. Kultury, która jest wielowymiarową przestrzenią obejmującą swym zakresem różne „poziomy”. Nie jest, więc uzasadnionym, jak zauważają Z. Melosik (2013), W. Jakubowski (2010) uwydatnianie jakiejkolwiek stratyfikującej funkcji podziału między kulturą wysoką a kulturą popularną, która coraz częściej postrzegana jest jako ważny obszar edukacji nieformalnej, świat, w którym „odbijają się” społeczne dyskursy, jako płaszczyzna pedagogicznego działania, miejsce uczenia się, czy przestrzeń dla pedagogicznych badań. Dlatego też debata skoncentrowana wokół edukacyjnych kontekstów różnorodnych fenomenów kultury popularnej jest uzasadniona i potrzebna. Warto uważniej przyjrzeć się tej kulturowej przestrzeni, spojrzeć na nią jako na świat, w którym zachodzą różnorodne procesy edukacyjne, potraktować nie jako alternatywę dla świata edukacji, lecz jako współpodróżnika w procesie rozumienia człowieka i świata, w odkrywaniu rozmaitych wrażliwości i jakości te światy konstytuujących.

Zapraszamy pedagogów, filozofów, socjologów, antropologów kulturowych, kulturoznawców oraz pozostałych przedstawicieli nauk humanistycznych i społecznych, którym powyższa tematyka jest bliska, dla których świat kultury popularnej jest godny naukowej analizy do publikowania tekstów w niniejszym tomie, jednocześnie przyczyniając się do rozwoju akademickiej myśli koncentrującej się wokół edukacyjnych kontekstów kultury popularnej.

Idea organizująca dwunasty tom Podstaw Edukacji  

"Podstawy Edukacji. Język w edukacji - edukacja językowa"

Zapraszamy do składania artykułów do kolejnego tomu czasopisma Podstawy Edukacji, którego podtytuł w roku 2019 będzie brzmieć Język w edukacji - edukacja językowa. Idea organizacji nowego tomu jest zogniskowana wokół dwoistego spojrzenia na rolę języka w edukacji, jako edukację poprzez język i edukację do posługiwania się językiem.

Pierwsza część podtytułu odnosi się do procesu zapośredniczania wiedzy (ideologicznej? formalnej? specjalistycznej? interdyscyplinarnej? itp.) w języku podczas procesu kształcenia. Język w tym ujęciu może być również rozumiany jako medium umożliwiające wyrażanie indywidualnego psyche uczestników sytuacji edukacyjnych lub internalizację przez nich różnorodnych składników kultury. W przestrzeniach szkoły może on być środkiem więzi społecznej i odziaływania na innych, jak również stać się środkiem oddziaływania na samego siebie.

Część druga podtytułu jest zaproszeniem do poruszenia kwestii związanych z uczeniem się języka ojczystego lub języka obcego, jako wielowymiarowego procesu prowadzącego do zdobywania kompetencji posługiwania się nim i rozumienia go. Proponowany obszar nawiązuje zarówno do teorii dydaktyki języków (m.in. koncepcje teoretyczne, podejścia, modele, strategie) jak i praktyki edukacyjnej, związanej z wdrażaniem, weryfikacją teorii w codzienności szkolnej czy konstruowaniem innowacyjnych rozwiązań i alternatywnych ścieżek kształcenia.

Dlatego też do publikowania tekstów w niniejszym tomie zapraszamy pedagogów zainteresowanych badaniem roli języka w procesie kształcenia i wychowania drugiego człowieka, jak również językoznawców, literaturoznawców oraz pozostałych przedstawicieli nauk humanistycznych i społecznych, którym powyższa tematyka jest bliska. Cenny wkład w powstanie tomu wniosą m.in. rozważania antropologiczne na temat kultury słowa, filozoficzne rozważania na temat natury języka w rzeczywistości edukacyjnej, czy psychologiczne ujęcie jego funkcji kognitywnej. Zapraszamy także do twórczych poszukiwań edukacyjnej roli języka na pograniczach dyscyplin. Nie odżegnujemy się również od niekonwencjonalnego podejścia do zaproponowanego tematu, np. nawiązań do języków programowania, języków wizualno-przestrzennych czy kwestii dwu i wielojęzyczności.